Integritetspolicy

Salgado värnar om skyddet av personuppgifter och lägger därför stor vikt vid integritet och att säkerställa att personuppgifter behandlas med respekt. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur Salgado Kommunikation AB, org. nr. 556844-1454, som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation). Den förklarar även vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem. Denna policy är tillämpningsbar i situationer där Salgado Kommunikation AB (nedan kallad Salgado, vi, oss och vår) behandlar personlig information som samlats in från vår webbplats eller i andra sammanhang såsom events, möten eller kontakt.

Vi tycker det är viktigt att du tar del och förstår vår integritetspolicy. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Salgado förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera eller ändra vår integritetspolicy. För att säkerställa att du tar del av den senaste versionen bör du besöka vår webbsida.
Senast uppdaterad: 2023-03-27.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Information som kan identifiera en person kan till exempel vara ett namn, ett personnummer, geo data eller IP-adress. Det kan också vara en eller flera faktorer som identifierar en persons fysiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vad är personuppgiftsbehandling?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna utgör en behandling, oberoende om de utförs automatiskt eller ej. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, radering och överföring.

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter för att säkerställa att du har kontroll och insyn över de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till portabilitet

När Salgado behandlar dina personuppgifter på automatiserad sätt, baserat på samtycke eller avtalsförpliktelse, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter överförd till dig eller till annan personuppgiftsansvarig. Detta inkluderar endast de personuppgifter du själv har tillhandahållit till oss.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter som behandlas av oss. Obeservera dock att din rätt till radering kan åsidosättas i enlighet med andra regleringar i GDPR.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att Salgado begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du invänder mot en behandling baserat på berättigat intresse.
  • Om dina personuppgifter är felaktiga.
  • Om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter.
  • Om Salgado inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att försvara ett rättsligt anspråk.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, inklusive rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Hur utövar du dina rättigheter

I första hand tar du kontakt med oss enligt nedan men du har även rätt att lämna in klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hur kontaktar du oss?

Om du vill utöva dina rättigheter, har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post till hey@salgado.se (som bevakas dagligen).

Om du skickar in en rättighetsförfrågan till oss kommer vi att svara dig inom en månad eller informera dig om eventuell försening tillsammans med orsakerna till förseningen. Det kan ske att vi begär in ytterligare information för att säkerställa att rättighetsutövningen sker av den registrerade.

Vid förfrågningar som är uppenbart ogrundade eller överdrivna, eller vid upprepade förfrågningar kan Salgado komma att ta ut en administrativ avgift. I sådana fall kommer du att meddelas om det i förväg.

Varför vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar bara in de personuppgifter som behövs för det specifika syftet med behandlingen. Vidare behandlar vi enbart dina personuppgifter endast när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, när det finns ett berättigat intresse eller när du har lämnat ditt samtycke till behandlingen.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt att uppfylla syftet för vilka de ursprungligen samlades in. När det inte längre finns ett syfte eller en lagstadgad skyldighet att lagra personuppgifterna raderas eller anonymiseras dem.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

De personuppgifter du tillhandahåller är data som du aktivt genom att fylla i olika typer av formulär, såsom kontaktformulär eller anmälan till evenemang.

Vi samlar även in information kring hur besökare använder webbplatsen samt IP-adress, information kring webbläsarinställnningar och liknande genom Cookies (se Cookie policy). Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.